menu

t-one building

a premium grade a office building

t1 office building

Overview
TREES-CS

Thai’s Rating for Energy & Environmental Sustainability for Core and Shell Building

TREES

Thai’s Rating for Energy & Environmental Sustainability

01.
trees credit
Building Management

การบริหารจัดการอาคาร

 • มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบอาคารเขียวให้กับผู้ใช้อาคารผ่านเว็บไซต์และ Display ที่โถงทางเข้าอาคาร
 • มีการจัดเตรียมคู่มือแนวทางการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารเขียวสำหรับผู้เช่าอาคาร
02.
trees credit
Site and Landscape

ผังบริเวณและภูมิทัศน์

 • การออกแบบพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน และเลือกพืชพันธ์ที่เหมาะสมกับลักษณภูมิอากาศ เพื่อการพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืนคำนึงถึงการหลีกเลี่ยงและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยการเตรียมที่จอดจักรยาน ที่จอดรถประสิทธิภาพสูง ( Carpool และ Green Vehicle ) และการเชื่อมต่อทางเดินกับรถไฟฟ้า รวมถึงมีป้ายรถสาธารณะใกล้โครงการ
 • การออกแบบบ่อหน่วงน้ำฝนขนาดใหญ่ เพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ในโครงการก่อนปล่อยออกสู่ระบบสาธารณะ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและน้ำรอระบาย
 • การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง ( Urban heat island ) โดยการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาและวัสดุปูพื้นสีอ่อนที่มีค่า Solar Reflectance Index สูง เพื่อลดการสะสมความร้อน

03.
trees credit
Water Conservation

การประหยัดน้ำ

 • เลือกสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประหยัดน้ำ หรือผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์แบบทั่วไป
 • ติดตั้งมาตรวัดน้ำย่อย เพื่อตรวจวัดการใช้น้ำประเภทต่างๆ เช่น น้ำในระบบสุขภัณฑ์ รดน้ำต้นไม้ หรือ Cooling tower เป็นต้น

04.
trees credit
Energy and Atmosphere

พลังงานและบรรยากาศ

 • มีการออกแบบส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาคาร ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลง 28%
 • ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าย่อยเพื่อตรวจวัดการใช้พลังงาน
 • ไม่ใช้สาร CFC และ HCFC-22 ทำความเย็นในระบบปรับอากาศ
 • มีการประกันคุณภาพอาคารโดยมีแผนการทดสอบและปรับแต่งระบบโดย Commissioning Authorities
 • มีการตรวจสอบและพิสูจน์ผลเพื่อยืนยันการประหยัดพลังงานตามข้อกำหนด IPMVP (อาคารฐานและส่วนผู้เช่า)

การออกแบบเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาคาร ดังนี้


 • เครื่อง Chiller ในระบบประอากาศประสิทธิภาพสูง
 • ระบบ VAV สามารถปรับปริมาณลมเย็นได้ตามความเหมาะสม
 • เลือกใช้กระจกสองชั้นเคลือบสารกันความร้อน Laminated Insulating Low-E Glass
 • เปลือกอาคารและหลังคาติดฉนวนกันความร้อน
 • เลือกใช้หลอดไฟ LED ประสิทธิภาพสูง
05.
trees credit
Materials and Resources

วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง

การนำอาคารเดิมมาใช้ใหม่ นำขยะมารีไซเคิล ใช้วัสดุในท้องถิ่น หรือวัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นวัตถุประสงค์หลักในหมวดวัสดุและทรัพยากร ซึ่งสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 • การลดปริมาณการใช้วัสดุใหม่
 • การลดปริมาณขยะจากการก่อสร้าง
 • การใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติต่ำ

06.
trees credit
Indoor Environmental Quality

คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภาพในอาคาร

 • มีระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคารตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1-2007 เพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต่อผู้ใช้อาคาร
 • ออกแบบและเลือกใช้ดวงโคมที่ให้ความส่องสว่างภายในอาคารตามมาตรฐานสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ( TIEA )
 • มีการออกแบบระบบระบายอากาศในห้องที่มีสารเคมีให้มีความดันเป็นลบเพื่อลดการแพร่กระจายของมลพิษ เช่น ห้องแม่บ้าน ห้อง Janitor
 • ติดตั้งพรมดักฝุ่นที่ทางเข้าหลักเพื่อป้องกันฝุ่นละอองบริเวณทางเข้าอาคารต่างๆ
 • ติดตั้งแผ่นกรองอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพอย่างน้อย MERV 7 เพื่อระบบจ่ายลมเย็นของอาคาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นละออง สิ่งสกปรกหรือสารเคมีต่างๆ
 • เลือกใช้สี สารเคลือบ กาว และยาแนวต่างๆ ที่มีสารอินทรีย์ระเหยต่ำ ผ่านมาตรฐาน SCAQMD เพื่อลมมลพิษทางอากาศภายในอาคารจากการก่อสร้าง
07.
trees credit
Environmental Protection

การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • มีแผนการบำรุงรักษาหอระบายความร้อน ( Cooling Tower ) ตามประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฎิบัติการควบคุมเชื่อลีจีโอเนลลา ( Legionella ) เพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้ใช้อาคาร
 • มีการจัดเตรียมห้องคัดแยกและกักเก็บขยะแต่ละประเภท รวมถึงจุดทิ้งขยะในแต่ละชั้น เพื่อการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
08.
trees credit
Link

ลิ้งเอกสาร

 • ข้อมูลอาคารเขียวของโครงการ Link
 • เอกสารความรู้ “อาคารเขียว” Link
 • เว็บไซต์ สถาบันอาคารเขียวไทย Link
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Cookies Policy